ÁSZF

Általános Szerződési- és Szállítási Feltételek

(ÁSZF) 2024. január 1-től

Schachermayer Kft
2051 Biatorbágy, Dózsa György út. 54.
Adósz.: 10385999-2-13

Szerződéseink – akár szóban, akár írásban köttettek meg – kizárólag az alább felsorolt feltételekkel érvényesek. Ezektől bármilyen eltérő feltételek társaságunkra nézve csakis akkor kötelező erejűek, ha azokat írásban kifejezetten elfogadtuk.

 

1. Szerződéskötés

1.1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Szállítóink, gyártóink műszaki változtatásainak jogát fenntartjuk.

1.2. Vevőink megrendeléseinek elfogadása részünkről vagy rendelés visszaigazolással, vagy a szállítás teljesítésével történik. Az így létrejött szerződés szállítási és teljesítési terjedelmének valamint árainak tekintetében kizárólag a rendelés visszaigazolás tartalma, annak hiányában a szállítólevél vagy a számla tartalma a mérvadó.

1.3. Amennyiben ezek tartalma bármely okból eltér a vevő megrendelésének tartalmától, és a vevő 5 munkanapon belül nem emel írásban kifogást, az úgy tekintendő, mint a vevő beleegyezése a megrendeléstől eltérő szállítási vagy teljesítési terjedelembe.

2. Árak

Gyártóműi árváltozások, árfolyamváltozások, bérköltség-változások, a szállítási költségek és közterhek változása miatti árváltozások jogát fenntartjuk.

3. Szállítási határidők

3.1. A szállítási határidőre vonatkozó adatok közelítők és kötelezettség nélküliek. Szállítási kötelezettségünk mindaddig szünetel, amíg a vevő fizetési vagy egyéb velünk szembeni kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik.

3.2. Ugyancsak szünetel szállítási kötelezettségünk mindaddig, amíg a szállítást valamilyen – akár csak részben – rajtunk kívül álló ok vagy körülmény akadályozza. Jogi értelemben vett szállítási késedelem részünkről csak akkor következik be, ha a vevővel írásban rögzített méltányos póthatáridő is eredménytelenül telt el. Csakis ez esetben jogosult a vevő a szerződéstől elállni. A vevő velünk szembeni késedelmi kötbér-, vagy bármilyen következményi kár iránti igénye még ilyen esetben is ki van zárva.

4. Kiszállítás

4.1. A 2 darab Euró-raklapot és további 2 darab, egyenként max. 40 kg súlyú, és max. 6 méter hosszú köteg árumennyiséget meg nem haladó árukat lerakodási naponként 3.936,- Ft + ÁFA szállítási költség-hozzájárulás felszámításával szállítjuk házhoz, utánvétes küldemények esetében is. Az ezt meghaladó árumennyiség esetében a számlázás alapja a ténylegesen felmerült fuvarköltség.

4.2. Az áru átadási helye kiszállítás esetében a megadott címen a tehergépkocsi lerakodási pontja. Az áru átadásakor az átadás-átvétel tárgyát kizárólag az egyes szállítólevél-számokhoz tartozó csomagfajták és azok mennyiségei, illetve a csomagegységek külső sértetlensége képezi. Egyedi vagy nagy értékű megrendelések esetében előlegfizetést kérhetünk. Előszállítás és részteljesítés megengedett.

4.3. Az ebben a pontban meghatározott fenti költségtételeknek a www.schachermayer.hu címen megtalálható honlapunkon közzétett formában történő módosításának jogát fenntartjuk.

5. Jótállás, kártérítés, szavatosság

5.1. Jótállásunk tárgya, hogy az általunk leszállított áru a hasonló jellegű árukkal szemben támasztott minőségi és teljesítménybeli elvárásoknak olyan mértékben megfelel, amennyire az a vevő által ésszerűen elvárható volt, illetve, hogy a leszállított áru az előzőleg átadott mintának megfelel. Minden ezt meghaladó minőségi vagy teljesítési garancia csak akkor érvényes, ha azt írásban magunkra nézve kötelezőnek ismertük el.

5.2. Amennyiben a jótállás jogszabályon alapul (pld. fogyasztói szerződés), a jótállási idő a jogszabályban foglaltakkal egyező. Egyéb esetben az általunk vállalt jótállási időt a számla vagy az áruhoz tartozó kísérőokmányok tartalmazzák.

5.3. Az áru átadását követően a vevőnek 5 munkanapon belül részletesen jeleznie kell a leszállított áru tételes átvétele során tapasztalt mennyiségi vagy minőségi kifogást. E határidőt követően mennyiségi- valamint szállítási sérülésre vonatkozó reklamációnak helye nincs.

5.4. Amennyiben a leszállított áru hiányos, vagy a jótállási időn belül meghibásodik, a vevő ésszerű határidőn belüli kijavításra vagy cserére tarthat igényt. A leszállított áru szakszerűtlen használata vagy megváltoztatása minden esetben a garancia (jótállás) elvesztésével jár. A vevő köteles az áru beépítésével és használatával kapcsolatos útmutatás szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége támad, véleményünket kikérni. A kijavítást, illetve cserét meghaladó bárminemű igény – különösen ármérséklés vagy egyéb kártérítés vonatkozásában – kizárólag akkor érvényesíthető velünk szemben, ha arról velünk írásos megállapodás születik.

5.5. Bármilyen szerződésszegésből, késedelemből, jótállási vagy szavatossági kötelezettségből eredő kárigények velünk szemben csak és kizárólag a közvetlen károkra korlátozottak, és akkor is csak abban a mértékben, amilyen mértékben a vevő velünk szemben a mi oldalunkon bekövetkezett súlyos gondatlanságot vagy szándékosságot bizonyítani tudja.

6. Áru visszavétele

6.1. Amennyiben az áru visszavételére nem a mi oldalunkon bekövetkezett mulasztás miatt kerül sor, minden esetben szükséges a visszavétel feltételeiről velünk esetileg és előre megállapodni. Az áru visszaküldésére csak e megállapodás megkötését követően a vevő költségére kerülhet sor. Címünkre utánvéttel feladott árut nem veszünk át. Ugyancsak nem veszünk át a címünkre előzetes megállapodás nélkül feladott visszárut, bármi legyen is a visszaküldés indoka.

7. Fizetési feltételek

7.1. Számláink az azokon szereplő fizetési határidőn belül fizetendők. A számlán szereplő fizetési határidő kifejezetten és minden esetben a számlánk keltétől számítandó. Egyéb megállapodás hiányában késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában rögzített mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

7.2. Átutalásaival késedelembe eső vevőinkkel szemben a fizetési módot jogosultak vagyunk egyoldalúan készpénzre átállítani.

7.3. Számláink esedékességére az esetlegesen érvényesített jótállás-, garanciális-, szavatossági- vagy kártérítési vagy egyéb igények nincsenek halasztó hatással. Különösen nincs joga a vevőnek a leszállított áru ellenértékének bármely fenti okból történő visszatartására, vagy kárigényének leszámlázására. Úgyszintén nincs joga a vevőnek számlánk ellenértékének kifizetését egy másik szerződés kapcsán – akár jogszerűen – felmerült követelésével szembeállítva késleltetni, csökkenteni, kivéve, ha erre vonatkozóan velünk írásos megállapodás jött létre.

8. Elállás a szerződéstől

8.1. A vevő hitelképessége minden szállításnak szükséges előfeltétele.

8.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően a vevő vagyoni helyzetéről vagy fizetőképességéről negatív információk birtokába jutunk, saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk szállításkori készpénzfizetést kérni, a szerződéses összegre banki biztosítékot előírni, vagy a szerződéstől elállni.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1. Valamennyi eladott áru a mi tulajdonunkban marad a vevő velünk szembeni összes kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig, tekintet nélkül arra, hogy ezek a kötelezettségek mi okból jöttek létre. Ha a vevő csekkel vagy váltóval fizet, a kötelezettség csak ezen értékpapírok beváltásával számít teljesítettnek.

9.2. Fenti tulajdoni jog fenntartásának biztosítása végett a vevő köteles a neki leszállított tárgyakat tűz és lopás ellen biztosítani. A teljes kifizetésig az áruk nem adhatók tovább, nem adhatók zálogba, ill. biztosítékként nem vehetők figyelembe, és más módon sem terhelhetőek meg.

9.3. Esetleges foglalásokról haladéktalanul értesíteni kell bennünket. Amennyiben a vevő áruinkat fenti tilalom ellenére mégis továbbadja, akkor tulajdoni jogfenntartásunk kiterjed a vevőnek a továbbadásból származó követeléseire. Ilyen esetben a vevő harmadik féllel szembeni követelései keletkezésükkor azonnal ránk visszavonhatatlanul átruházottaknak (engedményezettnek)tekintendők, és a vevő kérésünkre köteles az ö vevőjének kilétét, a tulajdonjog fenntartása mellett, velünk közölni.

10. Alkalmazandó jog, teljesítés helye, illetékes bíróság

10.1. A vevő és közöttünk létrejött szerződés a hatályos magyar jognak van alárendelve.

10.2. Amennyiben szerződéseink ügyében vitás kérdések merülnek fel, és a békés úton történő rendezés meghiúsul, a jogi út igénybevételére a felek alávetik magukat a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki.

10.3. A teljesítés helye személyes átvétel esetén cégünk biatorbágyi telephelye, illetve a bolti raktárakból történő közvetlen kiszolgálással folyó értékesítések esetén cégünk mindenkori érintett telephelyei. Általunk történő kiszállítás esetén a teljesítés helye a vevő általi átvétel helye.

11. Az ÁSZF érvényessége

Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik – bármely okból – érvénytelenné válna, az a többi feltétel érvényességét nem befolyásolja. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadóak.

12. Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó vevőkre a fenti ÁSZF egyes rendelkezései csak a Ptk. és a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi törvény adta kereteken belül érvényesek, de nyomatékosan rögzítjük, hogy a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek semmissége a többi pont érvényességét nem érinti.

13. Adatvédelem

13.1. Vevőink, partnereink adatvédelme számunkra is kiemelten fontos. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogi információkat Adatvédelmi Irányelveink tartalmazzák, ez a dokumentum letölthető honlapunkról: www.schachermayer.hu/adatvedelem

13.2. Elektronikus Hírlevelünket csak vevőink, partnereink előzetes hozzájárulását követően küldjük el, ez a hozzájárulás az interneten, honlapunkon keresztül is megadható a megfelelő négyzet bepipálásával. E hozzájárulás bármikor azonnali hatállyal visszavonható email-en, telefaxon, on-line formanyomtatványon vagy postai levél útján.

Schachermayer Kft.

Downloads